Loading...

Akty prawne

Akty prawne 2023-09-22T06:24:15+00:00

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997. Prawo energetyczne. (Dz.U. z 2006 r Nr 89, poz 625 z późniejszymi zmianami),

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 poz. 478 z późniejszymi zmianami)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie  
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz  
eksploatacji tych sieci. (Dz.U.04.167.1751)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. Nr 193, poz 1423)

– Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie
przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
( Dz. U. nr 75, poz.866 z 2000 r. ).

– Rozporządzenie dotyczące wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05 maja 1998 r. (Dz. U. Nr 60, poz.387 zm. Dz.U. Nr 92, poz 1049 z dnia 01.01.2000)

– Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. (Dz. U. Nr 92, poz. 1049, z dnia 9 listopada 1999 r.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych.(Dz. U. Nr 100, poz. 1079, z dnia 2 listopada 2000 r.

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła. (Dz. U. Nr 59, poz. 518, z dnia 11 marca 2003, zm. Dz.U. Nr 12, poz. 69, z dnia 25.01.2006 r.)

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z dnia 28 kwietnia 2003 r., zm. Dz.U. Nr 141, poz 1189, z dnia 02.08.2005 r.)