Praca

Chodzież, dnia 25.04.2023r.

 

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o w Chodzieży

Zatrudni osobę na stanowisko :

 

S P A W A C Z  – konserwator maszyn, urządzeń i sprzętu

 

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

Teren miasta Chodzieży

 

RODZAJ ZATRUDNIENIA

Umowa o pracę

 

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnej

* Spawanie blach i rur metodą MAG 135, MIG 131

* Spawanie gazowe 311

* Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń

* Okresowe przeglądy urządzeń

* Diagnostyka i usuwanie awarii

 

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBEDNE

Wykształcenie : zawodowe, średnie techniczne

Umiejętności : prawo jazdy kat. B

Uprawnienia : spawalnicze

Dyspozycyjność : praca w godz. 7.00 – 15.00

                               W okresie grzewczym dyżur domowy wg.

                               ustalonego harmonogramu

 

Dodatkowo :

Odpowiedzialny stosunek do powierzonych zadań,

Umiejętność pracy w zespole,

Dobra organizacja czasu pracy na stanowisku,

 

 

OFERUJEMY

Stały etat,

Pracę w stabilnej firmie i zgranym zespole,

Możliwość rozwoju i ponoszenia kwalifikacji,

Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia,

Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych

Bezpieczne środowisko pracy

 

CV wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji prosimy składać do dnia 12 MAJA 2023 r. w siedzibie MEC sp. z o.o w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, lub przesłać na adres e-mail : biuro@mecchodziez.pl

 

INFORMACJA DLA OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH SPÓŁCE CV

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią / Pana, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę w Spółce jest Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży – siedziba: 64-800 Chodzież, ul. I. Paderewskiego 2.
 • Cele przetwarzania Pani / Pana danych  osobowych związane z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego pracodawcę, w zakresie, który udostępniła Pani  / udostępnił Pan MEC Sp. z o.o. w Chodzieży, określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO) oraz wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie  przekazanych danych w celach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
 • Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MEC Sp. z o.o. w Chodzieży, w tym profilowaniu.
 • Przysługują Pani / Panu prawa:
 • dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) danych,
 • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Spółka, jako administrator danych osobowych, przechowywała będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.
 • Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz firmom informatycznym związanym z MEC Sp. z o.o. w Chodzieży umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie przez Panią / Pana Spółce danych osobowych, jako potencjalnemu pracodawcy, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Spółce.
 • W MEC Sp. z o.o. w Chodzieży wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: tel. (67) 2822592, fax. 672827837, e-mail: biuro@mecchodziez.pl oraz osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

team

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz