Rada Nadzorcza

Skład Rady:

Zgromadzenie Wspólników Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chodzieży, uchwałą Nr 11,12,13, w dniu 03.06.2019 r., powołano Radę Nadzorczą w składzie:

Bogdan Frąckowski – przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Błaszczyk – Miężalska – członek Rady Nadzorczej
Piotr Przybylski – członek Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady:

Do kompetencji Rady należą:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
  • badanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy,
  • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
  • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych i przeprowadzonych kontroli,
  • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium,
  • powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, oraz ustalenie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,
  • opiniowanie wieloletnich i uchwalanie rocznych planów działalności Spółki.

.

 

rada

Zapisz

Zapisz

Zapisz