Loading...

Regulamin Usług Ciepłowniczych

Regulamin Usług Ciepłowniczych 2023-09-22T06:25:41+00:00

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Chodzież

I. Postanowienia ogóle.

§1

Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. w Chodzieży oraz obowiązki Dostawcy wobec odbiorców usług.

§2

Regulamin sporządzony został na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej, kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r (Dz.U. Nr 54 poz. 348 z dnia 4 czerwca 1997 r.) i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.

§3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o MEC Chodzież należy przez to rozumieć Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży.

  II. Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez MEC Chodzież

§4

MEC Chodzież jest spółką świadczącą usługi w zakresie dostawy ciepła na terenie miasta Chodzieży.

§5

Przedmiotem działalności MEC Chodzież jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta Chodzieży w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz świadczenie usług.

W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest:

 • produkcja, zakup, przesyłanie i sprzedaż ciepła,
 • eksploatacja, w tym obsługa i konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych będących we władaniu Spółki,
 • programowanie i koordynacja rozwoju systemu ciepłowniczego,
 • prowadzenie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej urządzeń ciepłowniczych,
 • eksploatacja urządzeń ciepłowniczych stanowiących własność osób trzecich,
 • realizacja usług remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie urządzeń ciepłowniczych i ogrzewczych,
 • dysponowanie i przydzielanie ciepła pobieranego z systemu ciepłowniczego będącego we władaniu Spółki,
 • opracowywanie i wydawanie wytycznych projektowania urządzeń w systemie
  ciepłowniczym,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej systemu ciepłowniczego w tym sieci i węzłów cieplnych,
 • świadczenie usług konsultingowych w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa,

§6

 1. MEC Chodzież świadczy usługi na podstawie umów zawieranych z odbiorcami.
 2. Umowy są zawierane na podstawie kodeksu cywilnego, przepisów o gospodarce
  energetycznej i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.
 3. MEC Chodzież nie może odmówić zawarcia umowy, jeśli odbiorca spełnia ustalone na podstawie przepisów prawa warunki przyłączenia do systemu ciepłowniczego będącego we władaniu Spółki, a równocześnie istnieją techniczne warunki dostawy ciepła.

§7

W zakresie świadczonych usług wyróżnia się następujące rodzaje umów:

 1. Umowy sprzedaży ciepła,
 2. Umowy związane z zabezpieczeniem awarii na instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 3. Umowy związane z modernizacją węzłów cieplnych,
 4. Umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 5. Umowy na eksploatację instalacji wewnętrznych.

§8

Zawierane przez MEC Chodzież umowy sprzedaży ciepła zawierają postanowienia dotyczące:

 1. Przedmiotu umowy,
 2. Miejsca i warunków dostarczania i odbioru ciepła,
 3. Obowiązków stron.
 4. Miejsca rozgraniczenia eksploatacji urządzeń lub instalacji
 5. Szczegółowych warunków określonych w taryfie dla ciepła,
 6. Standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 7. Odpowiedzialności stron za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 8. Warunków wstrzymania dostawy ciepła.

§9

 1. Sezonem grzewczym jest okres pomiędzy wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego ustala odbiorca.
 3. MEC Chodzież dokonuje rozpoczęcia lub przerwania dostawy ciepła na pisemny wniosek odbiorcy w trybie określonym w umowie sprzedaży.
 4. Ciepła woda użytkowa dostarczana jest przez cały rok z wyjątkiem przerwy na remont urządzeń i sieci ciepłowniczej.

§10

Procedura podłączania obiektów do zasilania z miejskiej sieci ciepłowniczej i zawierania umów o dostarczanie ciepła jest następująca:

 1. Złożenie przez odbiorcę wniosku o określenie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 2. Wydanie odbiorcy warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (zapewnienie zapotrzebowanej mocy cieplnej) oraz projektu umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 3. Zawarcie z odbiorcą umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
 4. Wykonanie projektu technicznego przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
 5. Zatwierdzenie przez MEC Chodzież projektu technicznego przyłączenia do sieci
  ciepłowniczej.
 6. Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego zasilającego w ciepło przyłączany obiekt.
 7. Odbiór techniczny przyłącza i węzła cieplnego zasilającego w ciepło przyłączany obiekt.
 8. Wystąpienie przez odbiorcę z wnioskiem (zleceniem) o rozpoczęcie dostawy ciepła.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży.
 10. Rozpoczęcie przez MEC Chodzież dostawy ciepła zgodnie z zapotrzebowaniem mocy cieplnej, będącym załącznikiem do umowy sprzedaży, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokółem rozpoczęcia dostawy ciepła.

III. Obowiązki MEC Chodzież wobec odbiorców usług.

§11

MEC Chodzież jest zobowiązany do:

 1. Utrzymywania w miejscu dostarczania ciepła:
 • średniodobowej temperatury wody w instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z tabelą regulacyjną stanowiącą załącznik do umowy sprzedaży ciepła z tolerancją +- 5% pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +7% i –7%,
 • natężenia przepływu wody instalacyjnej zgodnie z zamówionym przez odbiorcę
  obliczeniowym natężeniem: +5% i –5% ( załącznik do umowy sprzedaży ) .
 • temperatury ciepłej wody użytkowej na wyjściu z węzła 50oC -+ 5oC.
 1. Informowania odbiorcy o:
 • terminach planowanych przerw w dostarczaniu ciepła przewidzianych na wykonanie prac w źródle ciepła lub sieci ciepłowniczej, co najmniej na pięć dni przed przerwą.
 • zaistniałych awariach magistralnych sieci cieplnych i przewidywanym terminie
  przywrócenia normalnych warunków dostarczania ciepła.
 1. Udostępnienia na żądanie odbiorcy danych o średnich parametrach sieci mierzonych w źródle ciepła w czasie dostawy ciepła.
 2. Umożliwienia odbiorcy uzupełnienia wody w instalacjach odbiorczych w czasie ich eksploatacji, w tym wielkości ubytków normatywnych po cenie wody uzupełniającej instalacje centralnego ogrzewania wg cennika. Ilość wody uzupełniającej w węzłach wymiennikowych musi być mierzona.
 3. Niezwłocznego sprawdzenia zgłoszeń odbiorcy o zakłóceniach w dostawie ciepła.
 4. Usunięcia zakłócenia w dostawie ciepła w terminie jak najkrótszym.
 5. Udzielenia bonifikat i upustów w opłatach określonych w umowie.
 6. Usunięcia własnym kosztem i staraniem szkód powstałych przy konserwacji lub naprawach urządzeń MEC Chodzież , zainstalowanych na obiektach i na terenie odbiorcy oraz szkód spowodowanych uszkodzeniem lub wadliwym działaniem odbiorcy.
 7. Umożliwienia odbiorcy kontroli parametrów wody sieciowej i instalacyjnej oraz wskazań ciepłomierza.

IV Postanowienia końcowe.

§12

Zmiany Regulaminu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego przyjęcia.

§13

Regulamin oraz jego zmiany obowiązują na terenie miasta Chodzieży po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki

§14

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie i nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku
(Dz.U. Nr 54, poz. 348) oraz rozporządzenia wykonawcze do Ustawy.