Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 – rozstrzygnięcie (25-04-2023r)

Zapytanie Ofertowe nr 1/2023 – rozstrzygnięcie (25-04-2023r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2023

na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń

(załącznik nr 1 – ul. Strzelecka CHDK)

 

1. Postępowanie przetargowe nr 1/2023 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  01.03.2023r. stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

2. W wymaganym terminie złożono 1 ofertę.

3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.

4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 1 realizację zamówienia:

1. Metrolog Sp. z o.o., 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 97

    

     Cena oferty netto: 14 891,33 zł

     Słownie: czternaścietysięcyosiemsetdziewięcdziesiątjedenzłotych 33/100

 

      Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

      Dziękujemy za udział w postępowaniu

2024-01-18T09:59:53+00:00