Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 – rozstrzygnięcie (05-02-2024r)

Zapytanie Ofertowe nr 1/2024 – rozstrzygnięcie (05-02-2024r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 1/2024 na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń (załącznik nr 1 – ul. Żeromskiego 1)

 

  1. Postępowanie przetargowe nr 1/2024 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33 Rgulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia  01.03.2023 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w  Chodzieży.
  2. W wymaganym terminie złożono 2 oferty.
  3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.
  4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:
  1. Metrolog Sp. z o.o., 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 97

         Cena oferty netto: 13978,50zł

         Słownie: trzynaścietysięcydziewięcsetsiedemdziesiątosiemzłotych 50/100

  1. Ahorst Sp. z o.o., ul. Bartosza 7, 05-822 Milanówek

         Cena oferty netto: 12361,00zł

         Słownie: dwanaścietysięcytrzystasześćdziesiątjedenzłoty 00/100

Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

2024-05-19T08:39:42+00:00