Zapytanie Ofertowe nr 7/2024 – rozstrzygnięcie (18-06-2024r)

Zapytanie Ofertowe nr 7/2024 – rozstrzygnięcie (18-06-2024r)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO nr 7/2024

na dostawę materiałów do budowy węzła cieplnego wg wykazu urządzeń 

(załącznik nr 1 – ul. Żeromskiego 1)

 

  1. Postępowanie przetargowe nr 7/2024 przeprowadzone w trybie „Zebranie ofert” zgodnie z § 33 Regulaminu Udzielania Zamówień na Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 01.03.2023 r. Stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 1/2023 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.
  2. W wymaganym terminie złożono 3 oferty.
  3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ofert.
  4. Komisja przetargowa działająca przy MEC Sp. z o.o. udziela ofercie nr 2 realizację zamówienia:

 

  1. Metrolog Sp. z o.o., 64-700 Czarnków, Kościuszki 97

      Cena oferty netto: 12459,20zł, słownie: dwanaścietysięcyczterystapięćdziesiątdziewięćzłotych 20/100

 

  1. Ahorst Sp. z o.o., Bartosza 7, 05-822 Milanówek

      Cena oferty netto: 12361,00zł, słownie: dwanaścietysięcytrzystasześćdziesiątjedenzłoty 00/100

 

  1. PILGAZ Hurtownia s.c., 64-920 Piła, Margonińska 2

      Cena oferty netto: 15588,24zł, słownie: piętnaścietysięcypięćset osiemdziesiątosiemzłotych 24/100

 

    Oferta ta spełnia wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

    Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

 

2024-06-19T08:02:56+00:00